Astana Mini-Global Round

Astana Mini-Global Round

Kazmedia Center

July 8-13, 2019